Прием граждан по личным вопросам: 
Главный врач: вторник 14.00 - 16.00
Зам. по поликлинике: понедельник 14.00-16.00
Зам. по лечебной работе: среда 14.00-16.00
Зам. по КЭР: четверг 14.00-16.00
Зам. по ОМР: пятница 14.00-16.00 
Зам. по МиД: вторник 14.00ч.-16.00
 

График работы
приемной главного врача: ПН-ЧТ 8.30-16.50
                                                          ПТ 8.30-15.50:       тел: 8(394-36)2-11-75
Скорая помощь: 8(394-36)2-11-29, 8-923-380-0103 (круглосуточно)
График работы
регистратуры: взрослая; ПН-ЧТ 8.30-16.42 ПТ 8.30-15.42 тел: 8-923-380-0109

детская;  ПН-ЧТ 8.30-16.42 ПТ 8.30-15.42 тел: 8-923-380-0108

 

Поиск по сайту:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ - КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ЛАРИСА ЫВЫЕВНА КУУЛАР
Напишите свой отзыв, жалобу или предложение
главному врачу Написать главному врачу 
И вам обязательно ответят!
Адрес:

Полное наименование учреждения: Госдуарственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва "Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр им. А.Т. Балгана" (ГБУЗ РТ "УЛУГ-ХЕМСКИЙ ММЦ им. А.Т. Балгана")"

г. Шагонар, ул. Октябрьская, 46

Телефон

8 (394-36) 2-11-75

Факс 8 (394-36) 2-11-75

Эл. почта ulughemckb@rtyva.ru

КАДЫК КАМГАЛАЛ ШУГУМУНДА ЧААРТЫЛГАЛАР

5 декабря 2019 г.

Эрткен айда федералдыг болгаш регионалдыг акшаландырыышкын дузазы-биле көрдүнген төлевилелдерниң болгаш программаларның ачызында бистиң кожууннуң төп эмнелгезинде элээн каш аппараттар келгенин номчукчуларывыска сонуургадып чырыткан бис. 
Аарыын шинчидип келген кижилерниң баш тырттырар аппарат, бүгү тала-биле шинчилээр УЗИ аппарат, хөрек шинчиир аппарат ийи ай дургузунда чонга улуг ачызын чедирип турар. 

Бо аппараттарның соон дарый "Кадык камгалалы" национал төлевилелче кирип турар "Бичии кижилерниң кадык камгалалы" программа-биле улуг рентген аппарат келген. Мооң мурнунда черле эргиде рентген аппарадын салып турган өрээлдиң капиталдыг септелгезин чоруткаш, ында эптеп салган. 
Федералдыг болгаш регионалдыг төлевилелдерниң боттандырыышкыны-биле кээп турар шинчилге аппараттары чонга кончуг таарымчалыг байдалды тургузуп турарынга чон өөрүп, четтиргенин илередип турар. "Моон мурнунда ажы-төлдү эмчиледирде Кызыл чоктап, аңаа аай-дедир чоруп тургаш УЗИ, рентген шинчилгелерин эртип алыры дыка хинчектиг турган. Ам бистиң кожуунда бичии, чаш-даа уругларны шинчиптер УЗИ, рентген аппараттар келгенинге аажок өөрүп тур мен. Суурдан Шагаан-Арыгже достунуп келгеш, улаштыр Кызылче чоктаар, аңаа аай-дедир чаш ажы-төл эдертип алгаш эмчилээри түренчиг турган. Ам амырадывыс, өөрүп четтирдивис!" деп Тываның Чазаанга, Кадык камгалал яамызынга болгаш кожууннуң төп эмнелгезиниң удуртулгазынга четтиргенин илереткен бижимел болгаш аас-биле өөрүп четтириишкиннер хөй. 

Үениң маңы чаңгыс черге турбас, хүн-бүрүде сайзырап бар чыдар. Ол бүгү бистиң кожуунувуста база эки талаже сайзыралды берип, чонга эптиг байдалдар тургустунуп турары онзагай. Бо бүгүнүң артында: янзы-бүрү угланыышкынныг төлевилелдерни кылыры, ону херек кырында боттандырарынга акша-хөреңгини мөөңнээри, федералдыг чадага ону камгалаары, бетти дизе ону бээр эккеп алырынга чарыгдалдар дээш оон-даа өске шудургу чоруткан ажылдар бар. Чоннуң өөрүп, четтиргенин илередип турары-даа чөптүг.

Наверх