Адрес:
Республика Тыва,
Улуг-Хемский кожуун,
г.Шагонар, ул. Октябрьская, 46.
Телефоны:
Приемная: 8(394-36)2-11-75 (с 8:30 по 17:00)
Скорая помощь: 8(394-36)2-11-29, 8-923-380-0103 (круглосуточно)
Регистратура: взрослая; 8-923-380-0109 (с 8:30 по 16:42) 
               детская; 8-923-380-0108 (с 8:30 по 16:42).

 Запись на приём 

 

КАДЫК КАМГАЛАЛ ШУГУМУНДА ЧААРТЫЛГАЛАР

5 декабря 2019 г.

Эрткен айда федералдыг болгаш регионалдыг акшаландырыышкын дузазы-биле көрдүнген төлевилелдерниң болгаш программаларның ачызында бистиң кожууннуң төп эмнелгезинде элээн каш аппараттар келгенин номчукчуларывыска сонуургадып чырыткан бис. 
Аарыын шинчидип келген кижилерниң баш тырттырар аппарат, бүгү тала-биле шинчилээр УЗИ аппарат, хөрек шинчиир аппарат ийи ай дургузунда чонга улуг ачызын чедирип турар. 

Бо аппараттарның соон дарый "Кадык камгалалы" национал төлевилелче кирип турар "Бичии кижилерниң кадык камгалалы" программа-биле улуг рентген аппарат келген. Мооң мурнунда черле эргиде рентген аппарадын салып турган өрээлдиң капиталдыг септелгезин чоруткаш, ында эптеп салган. 
Федералдыг болгаш регионалдыг төлевилелдерниң боттандырыышкыны-биле кээп турар шинчилге аппараттары чонга кончуг таарымчалыг байдалды тургузуп турарынга чон өөрүп, четтиргенин илередип турар. "Моон мурнунда ажы-төлдү эмчиледирде Кызыл чоктап, аңаа аай-дедир чоруп тургаш УЗИ, рентген шинчилгелерин эртип алыры дыка хинчектиг турган. Ам бистиң кожуунда бичии, чаш-даа уругларны шинчиптер УЗИ, рентген аппараттар келгенинге аажок өөрүп тур мен. Суурдан Шагаан-Арыгже достунуп келгеш, улаштыр Кызылче чоктаар, аңаа аай-дедир чаш ажы-төл эдертип алгаш эмчилээри түренчиг турган. Ам амырадывыс, өөрүп четтирдивис!" деп Тываның Чазаанга, Кадык камгалал яамызынга болгаш кожууннуң төп эмнелгезиниң удуртулгазынга четтиргенин илереткен бижимел болгаш аас-биле өөрүп четтириишкиннер хөй. 

Үениң маңы чаңгыс черге турбас, хүн-бүрүде сайзырап бар чыдар. Ол бүгү бистиң кожуунувуста база эки талаже сайзыралды берип, чонга эптиг байдалдар тургустунуп турары онзагай. Бо бүгүнүң артында: янзы-бүрү угланыышкынныг төлевилелдерни кылыры, ону херек кырында боттандырарынга акша-хөреңгини мөөңнээри, федералдыг чадага ону камгалаары, бетти дизе ону бээр эккеп алырынга чарыгдалдар дээш оон-даа өске шудургу чоруткан ажылдар бар. Чоннуң өөрүп, четтиргенин илередип турары-даа чөптүг.

Наверх