Адрес:

Республика Тыва, Улуг-Хемский район,
г. Шагонар, ул. Октябрьская, 46

Телефон:
8 (394-36) 2-11-75
 Запись на приём 

 

Ганден хурээзи

9 октября 2018 г.

Хундулуг чонувус! Улуг-Хем кожууннун Шагаан-Арыг хоорайнын хурээзинин (микрорайон Кок-Чыраалар) тудуунун соолгу чадазы - иштики-даштыкы ажылдар кылыры-биле дузамчыла ашка чыып, оргуур кузелдиг чонувусту кыйгырып тур бис. 

Буянныг ууле кылган кижи келир уеде ажы-толунге, салгалдарынга эки чуулдерни артырып, шаптараазын-моондактарны узуткап, буян-кежикти бодунга дузанарны улуг идегел-биле манап артывыс.

Харылзажыр телефоннар:
8-923-381-1604 Шончалай Чапаевна
8-923-316-3739 Клара кыргысовна
8-923-264-5768 Алдын-Кыс Валерьевна
8-923266-7298 Ирина Май-ооловна

Материалдыг дузаны Мобильный банк Сбербанк (900) таварыштыр 8-923-267-7123 (Наталья Александровна О.) деп номерже шилчидип болур. Немелде дыннадыышкынынга "МАТПОМОЩЬ" деп демдеглеп каары кузенчиг.

Чондан кирген акшаны, акшаларны чарыглалдарын вайберде "Ганден" хурээзинге ачы-дуза", база ВКонтакте Ганден хурээзи Шагонар hhtps://vk.com/club169513452деп болуктерде хуннуу-не коргузуп бижип турар.

Наверх